home.check1
home.check2
home.check3

global.privacy

Privacyverklaring BikeFair B.V.


Inleiding

Dit is de privacyverklaring van BikeFair B.V. (“BikeFair”). In deze verklaring verschaftBikeFair informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kadervan de dienstverlening en website van BikeFair. BikeFair gaat zorgvuldig met uw gegevens om enzorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 juli 2019. Bij wijzigingen wordt u pere-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.


Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BikeFair verzamelt enverwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van deapp en/of het bezoeken van onze websites.

 

Door het aanmaken van een account, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken vande app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan BikeFair om uwpersoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken. 


Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan BikeFair verstrekken indienéén van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezenons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons teverstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

 

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deinhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacystatement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

BikeFair, gevestigd aan de Havenkade 6 (9403AH) te Assen en ingeschreven bij de Kamer vanKoophandel onder nummer 71821333 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevenszoals beschreven in deze privacyverklaring.


Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
Account

 • Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord)

 • Authenticatienummers

 • Personalia

  • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Geboorteplaats

  • Pasfoto

 • Locatiegegevens

  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)

 • Mobiel telefoonnummer 

 • E-mailadres


Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

 • Werving en selectie nieuwe leden (betrokkenen)

  • Personalia

 • De inschrijving van nieuwe leden (betrokkenen) 

 • Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan

  • Inloggegevens account

 • Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingenen informatie

  • Woonadres

  • E-mailadres

 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en hetonderhoud van de App, website en/of het Systeem

  • Gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem

  • Websitegegevens

 • Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek 

  • Geanonimiseerde gegevens


Websites, apps en systeem

Bezoekers

 • IP-adres

 • Surf- en clickgedrag

 • Cookies (zie hieronder) 

 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina's. 

 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)


Verzameldoelen

Binnen de App, website en/of het systeem van BikeFair worden gebruiksstatistieken geanalyseerd.Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekersen/of BikeFairs. Aan de hand van deze gegevens kan BikeFair de diensten zoveel mogelijk op debehoefte van de bezoekers en/of BikeFairs afstemmen. Bezoekers en/of BikeFairs worden nietindividueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier wordengebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.


Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browserworden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.  


In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door uaangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Dezeinformatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browserzo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kanhet echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of datu geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. BikeFair maakt geen gebruik van specialesoftware of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.


BikeFair maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onzeAdwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze websitegebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordtovergebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in deVerenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u hetprivacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifiekeprivacybeleid van Google Analytics.BikeFair heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de AutoriteitPersoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal. 


De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan BikeFair te kunnenverstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatieover de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door googleverschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneergoogle wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. BikeFair heeft hier geen enkeleinvloed op. BikeFair heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatievoor andere diensten van Google te gebruiken.


Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij ombij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag.Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maaralleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor uzijn.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

BikeFair bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account afmelden ofverwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account verwijderen of degegevens binnen het Account wijzigen. 


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien dedoeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnenbieden, slaan we de gegevens die u invult op. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan sterkuiteenlopen, afhankelijk van de context van de diensten die we aanbieden en van onze wettelijkeverplichtingen.


De volgende factoren zijn vaak van invloed op de bewaartermijn:

 • Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om onze diensten aan te bieden? Dit omvat zakenzoals het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houdenvan onze systemen en het onderhouden van goede zakelijke en financiële documentatie. Dit isde algemene regel die de basis vormt van onze bewaartermijn voor gegevens.

 • Zijn de persoonsgegevens gevoelig? In dat geval is een kortere bewaartermijn meestal gepast.

 • Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn? In dat geval bewaren we degegevens zo lang als u hebt geaccepteerd.

 • Zijn we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht uw persoonsgegevens te bewaren?Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van gegevens in het vantoepassing zijnde rechtsgebied, overheidsinstructies om gegevens te bewaren die relevantzijn voor een onderzoek of persoonsgegevens die worden bewaard in verband met eengerechtelijke procedure.


Als we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze op een veiligemanier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.


Delen van uw persoonsgegevens

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken we gebruik van derde partijen die uw gegevenskrijgen. Wij verplichten deze derde partijen als verwerker onder meer volgens onze instructiesen (beveiliging)standaarden met uw gegevens om te gaan. Deze afspraken leggen we met elkeverwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aanderden om betalingsverkeer mogelijk te maken, onze website draaiende te houden, onze website teverbeteren en om heling van fietsen tegen te gaan.


Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aanderden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indienBikeFair hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders,fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. BikeFair zal in dergelijke gevallen passendemaatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goedmogelijk worden beschermd.


Hoe beveiligen wij uw gegevens?

BikeFair gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passendetechnische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegenverlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van depersoonsgegevens redelijk zijn. 


Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een Account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het Accountkunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeldvoor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden. 

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uwpersoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien dezeonjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschriftworden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeftu toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht dezetoestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 


Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten,zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij deAutoriteit Persoonsgegevens.


Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnenworden verstuurd naar:


BikeFair 
Havenkade 6
9403 AH
Assen
info@bikefair.nl

cookies.settings