home.check1
home.check2
home.check3

global.terms

Algemene Gebruikersvoorwaarden BIKEFAIR

Versie 2019-B


1. Begrippen 

1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

a. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

b. Consument: een Koper die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

c. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde BIKEFAIR.

d. Gebruiker: degene die feitelijk gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen. Onder Gebruikerwordt tevens verstaan een Verkoper dan wel Koper.

e. BIKEFAIR: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIKEFAIR B.V., statutairgevestigd te Assen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71821333

c. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van deOvereenkomst.

f. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen BIKEFAIR en de Gebruikertot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

g. Toepassingen: alle mogelijke door BIKEFAIR ter beschikking te stellen/gestelde online en offlineapplicaties, websites en diensten onder meer bestaande uit (maar niet beperkt tot) het platformBIKEFAIR.nl.

h. Verkoper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een product te koop aanbiedt middels deToepassingen. Een Verkoper is ook altijd een Gebruiker in de zin van deze voorwaarden.

i. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon (tevens Gebruiker) die een product afneemt van eenVerkoper middels de Toepassingen. 


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Toepassingen van BIKEFAIR.

2.Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien envoor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een  vertegenwoordiger vanBIKEFAIR die daartoe volgens het handelsregister bevoegd is.


3. Toegang, gebruiksregels en handhaving

1. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze algemenevoorwaarden en de voorwaarden, de regels van Stichting Certificering BIKEFAIR en regels vanDerden waarvan BIKEFAIR of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van deToepassingen. 

2. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder geldende volgende regels.

3. Gebruik van de Toepassingen mag geen hinder opleveren voor andere Gebruikers en/of schadetoebrengen aan BIKEFAIR. Het is niet toegestaan processen of programma’s op te starten op deToepassingen, het netwerk of het apparaat van de Gebruiker, waarvan redelijkerwijs kan wordenverwacht dat dit de werking van de Toepassingen verstoord, of overige Gebruikers hindert of(in)directe schade toebrengt.

4. Gebruiker moet minimaal 16 jaar zijn en in het algemeen voldoen aan de toepasselijke wetgeving die de minimale leeftijdsgrens voor het gebruik van de app beperkt.

5. Het verkrijgen van toegang tot de afgeschermde omgeving binnen de Toepassingen van andereGebruikers, zonder de voorafgaande toestemming van BIKEFAIR of de toestemming van de andereGebruiker is niet toegestaan.

6. Bij het gebruik van de Toepassingen mag de Gebruiker geen inbreuk plegen op een intellectueeleigendomsrecht of ander recht van een Derde.

7. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen,bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.

8. Het is niet toegestaan om onderdelen van de Toepassingen en/of de inhoud daarvan te kopiërenbehalve voor zover noodzakelijk om de Toepassingen en/of de inhoud daarvan op een efficiëntemanier via het internet te raadplegen en in te zetten voor door ons toegestaan gebruik.Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden. 

9. Indien BIKEFAIR enig onoorbaar gedrag constateert van een Gebruiker, is BIKEFAIR gerechtigd omdirect en zonder nadere aankondiging de toegangsgegevens van de Gebruiker definitief of voor eendoor BIKEFAIR te bepalen tijd te blokkeren en de content en/of andere data te verwijderen.Daarbij verliest de Gebruiker al zijn of haar gebruiksmogelijkheden met betrekking tot deToepassingen (inclusief de eventueel daarop opgeslagen data), zonder dat de Gebruiker rechtheeft op schadevergoeding of compensatie. Onder onoorbaar gedrag wordt onder meer (maar nietuitsluitend) verstaan, gedrag in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze voorwaarden enanderszins onbetamelijk gedrag. 

10. Het gebruik van de Toepassingen door de Gebruiker draagt mogelijk bij aan een veiligereomgeving. De Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- enregelgeving. 


4. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

1. Hoewel BIKEFAIR al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan BIKEFAIR niet garanderen dat deToepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingensteeds online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor deGebruiker dit wil gebruiken. BIKEFAIR spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingenaangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar BIKEFAIR dit nodig acht verbeteringendoor te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het e-mailadres vanBIKEFAIR. 

2. BIKEFAIR is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen(maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige anderereden. 

3. BIKEFAIR garandeert niet dat de Toepassingen steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodesen/of inbraken, zoals (maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. De Gebruikerdient er zelf voor te zorgen dat het netwerk van de Gebruiker en de apparaten die er meeverbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.

4. Voor het aanbieden van de Toepassingen is BIKEFAIR in bepaalde mate afhankelijk van Derden,zoals (maar niet uitsluitend) de softwareleverancier voor de Toepassingen, hostingpartners,Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Deze Derden stellen mogelijk hun eigenvoorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden tegenover BIKEFAIR en deGebruiker. BIKEFAIR kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten vanDerden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden vande diensten door Derden en de niet-acceptatie door Derden van input (in de breedste zin deswoords) van BIKEFAIR of de Gebruiker. De van toepassing zijnde voorwaarden van Derden liggen terinzage op het kantoor van BIKEFAIR.


5. Herroepingsrecht

Indien BIKEFAIR fungeert als verkoper:

1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgavevan redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangstvan het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan BIKEFAIRbekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hijzal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnenbeoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking aan BIKEFAIR retourneren, conform de door BIKEFAIRverstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht ditbinnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de BIKEFAIR. Het kenbaarmaken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeftgemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijnteruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

BikeFair B.V. 

Havenkade 6 9403 AH Assen


6. Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten vanterugzending voor zijn rekening.

2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal BIKEFAIR dit bedrag zo spoedig mogelijk, dochuiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat hetproduct reeds terugontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kanworden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzijde Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is deConsument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De afhandeling van alle bestellingen en reserveringen via de app hangen af van de beschikbaarheid. BIKEFAIR behoudt zich het recht voor om een bestelling of reservering te weigeren. Om welke reden dan ook. In geval van eenzijdige ontbinding door BIKEFAIR, is BIKEFAIR niet aansprakelijk voor enige vorm van schade. BIKEFAIR is verder alleen gehouden om kosten die verband houden met de annulering te vergoeden. Dit bedrag komt overeen met de aanbetaling die de Consument heeft gedaan. BIKEFAIR behoudt zich voor om de overeenkomst in de volgende situaties eenzijdig op te zeggen:

- Het product is niet beschikbaar/ op voorraad;

- Gebruikers factuurinformatie is niet correct of verifieerbaar;

- De bestelling is gemarkeerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een voor fraude vatbare bestelling;

- Gebruiker is jonger dan 16 jaar, of jonger dan een oudere leeftijd, als een oudere leeftijd is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving om een overeenkomst met BIKEFAIR aan te gaan;

- Gebruiker is een tussenpersoon;

- Er is een fout gemaakt in de prijs de weergegeven werd in de applicatie;

- BIKEFAIR kan niet leveren op het door u opgegeven adres;

- Door een gebeurtenis waar BIKEFAIR geen controle over heeft.


7. Gefaciliteerde overdracht

1. Verkoper kan gebruik maken van de dienst ‘assisted handover’ van BIKEFAIR. BIKEFAIR en Verkoperkomen overeen hoe lang de fiets door BIKEFAIR namens Verkoper aangeboden wordt voorverkoop. 

2. De kosten voor opslag van de fiets komen voor rekening van Verkoper.Na verkoop zullen de opslagkosten verrekend worden met het bedrag waarvoor de fiets is verkocht.Verkoper heeft recht op het resterende bedrag.

3. Indien de fiets na 6 maanden niet verkocht is, is Verkoper verplicht totale opslagkosten aanBIKEFAIR te betalen. 


8. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

1. BIKEFAIR is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Toepassingen,gekochte of verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij deGebruiker als bij Derden. Tevens is BIKEFAIR niet aansprakelijk voor fouten van personeel enandere hulppersonen of door BIKEFAIR in het kader van de uitvoering van de Overeenkomstingeschakelde Derden.

2. Indien BIKEFAIR wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis ofserie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot hetbedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

3. In geval van aansprakelijkheid is BIKEFAIR uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onderdirecte schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvangvan de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikelliden de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BIKEFAIR aan deOvereenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BIKEFAIR toegerekend kunnen worden. enredelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruikeraantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

4. BIKEFAIR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot,gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in hetgeval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

5. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaardengelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijdevan BIKEFAIR of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

6. De Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van deToepassingen en voor de aangeboden producten. 


9. Relatie tussen koper en verkoper

1. Zodra een Koper van de Toepassingen over gaat tot de aanschaf van een door een Verkoperaangeboden product, komt een koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Koper van hetplatform.

2. Nadat de koopovereenkomst tot stand komt, ontvangt de Koper de contactgegevens van de Verkoper.Koper en Verkoper nemen contact op over de levering van het gekochte product. Indien en voorzover levering niet binnen 30 dagen tot stand komt, wordt de koopovereenkomst tussen partijenontbonden.

3. De Koper heeft het recht het gekochte product te inspecteren. Na deze inspectie kan koper dooraan te geven dat het product niet aan zijn eisen voldoet, de koopovereenkomst ontbinden. Ditrecht vervalt indien de Koper dit recht niet terstond inroept. 

4. De Verkoper van een product is bij het (definitief) tot stand komen van een koopovereenkomst eencommissie over de Verkoopprijs aan BIKEFAIR verschuldigd. Deze commissie bedraagt 10% van deverkoopprijs met een minimum van € 10,00. BIKEFAIR heeft het recht om deze commissie te allentijde, en zonder nadere aankondiging, te wijzigen. Indien Koper en Verkoper contact hebben gehadvia de Toepassingen (c.q. indien zij elkaars contactinformatie via de Toepassingen hebbenontvangen) is Verkoper de in het vorige lid genoemde commissie verschuldigd indien en voor zovertussen Koper en Verkoper een koopovereenkomst tot stand is gekomen. 

5. Het is Verkoper niet toegestaan de via de Toepassingen aangeboden fietsen op derde platformen(of aan derden buiten de Toepassingen) aan te bieden. Indien de fiets, om welke reden dan ook,niet langer beschikbaar is dient Verkoper de aangeboden zaak onverwijld uit de Toepassingen teverwijderen. 

6. Verkoper is verplicht om binnen 36 uur na acceptatie van het aanbod door Koper contact op tenemen met Koper om de overdracht van de aangeboden zaak te bewerkstelligen. 


10. Garanties

1. Verkoper garandeert dat de door hem aangeboden producten niet in strijd met de wet zijn, hijbeschikkingsbevoegd is, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd met de wet is.Verkoper garandeert tevens dat de aangeboden producten geen gebreken vertonen en functionerenconform van dat product verwacht mag worden. 

2. Verkoper vrijwaart BIKEFAIR tegen alle schade die voortvloeit of kan voortvloeien als gevolg vanhet niet voldoen aan het in dit artikel bepaalde.  

3. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van wet- en regelgeving omtrentbelastingverplichtingen.

4. Verkopers kunnen aan Kopers in het kader van de koopovereenkomst garanties verstrekken. Koperkan ten aanzien van deze garanties geen aanspraken jegens BIKEFAIR doen gelden.

5. Verkoper is verantwoordelijke voor het verstrekken van de juiste informatie aan Koper. Verkoperis aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste informatie opde Toepassingen. 


11. Privacy

1. In het kader van de totstandkoming van de koopovereenkomst verstrekt BIKEFAIR persoonsgegevensvan Koper aan Verkoper en vice versa, 

2. Om de verkoop van gestolen fietsen (heling) tegen te gaan worden de framenummers en de overigegegevens van de aangeboden fietsen doorgegeven aan de Stichting Fiets ID en stichting BikeIndex, in het Bike Index register wordt tevens de transactie vastgelegd, hierbij wordt de naamen contactinformatie van zowel de Koper als Verkoper vastgelegd. 

3. Voor iedere Koper wordt een account aangemaakt op het platform van stichting Bike Index. In ditaccount kan Koper de transactie inzien en gegevens opvragen indien en voor zover een verkochtezaak gestolen blijkt te zijn.


12. Intellectuele eigendomsrechten 

1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, blijven berusten bij BIKEFAIR of bij deDerde van wie BIKEFAIR het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten ofToepassingen aan de Gebruiker ter beschikking te stellen. 

2. De Gebruiker staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van deOvereenkomst aan BIKEFAIR materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteldof worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Gebruiker worden gebruikt door of namensBIKEFAIR, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechtenvan Derden.

3. De Gebruiker mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende vanrechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de Toepassingen.Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is. 

4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag deGebruiker ter beschikking gestelde Toepassingen niet verveelvoudigen, decompileren of daaropreverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische(gebruiks)beperkingen van de diensten en Toepassingen te verwijderen of te omzeilen. 

5. Indien BIKEFAIR door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect)verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechtenbetrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van ofgelieerd aan de Gebruiker, is de Gebruiker gehouden BIKEFAIR in en buiten rechte alle benodigdebijstand te bieden. Verder is de Gebruiker gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruitvoortvloeiende kosten en overige schade aan BIKEFAIR.

6. BIKEFAIR verkrijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht eventuele intellectueleeigendomsrechten van Verkoper te gebruiken indien en voor zover Verkoper producten aanbiedt viade Toepassingen.  


13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle rechtsbetrekkingen met BIKEFAIR worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Detoepassing van verdragen als het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.